header logo

 

Undervisningsbestemmelser for sang- og instrumentundervisning
Oppdatert  juli 2016

logoHøst og vårsemesterundervisning
gjelder ikke for sommerskolen.

Standard undervisningsreglementet for sang og instrumentundervisning er gjeldende for prøvetimer og semesterundervisningen.

 1. MAYA Musikk & Kulturskole har kontinuerlig opptak av elever gjennom hele skoleåret. Hovedopptaket til musikkskoleavdelingen skjer i august/september for høstsemesteret og i desember/ januar for vårsemesteret.

 2. Dersom elever ønsker å starte undervisning senere i semesteret/skoleåret, må dette spesifiseres på påmeldingsskjemaet. Ved undervisningsstart sent i semesteret kan det være vanskelig å finne lærere som har ledige timer på dine mest ønskede dager og tidspunkter.

 3. Vennligst oppgi på registreringen/påmeldingsskjemaet alle dager, tidspunkt og undervisningssteder som kan være aktuelle, og spesifiser dersom det er dager og tidspunkt som ikke passer for undervisningen. Oppgi også ønsket lengde på undervisningstimene. Skolen tilbyr individuell undervisning a 30, 40 eller 50 min. pr time. Det tilbys også gruppeundervisning, forutsatt at flere elever som kjenner hverandre melder seg på sammen til undervisningen og passer sammen mht alder og nivå.

  3b: Mailadresse
  Alle viktige beskjeder, faktura og div. informasjon gjennom skoleåret sendes ut via e post. 
  Vennligst oppgi privat mailadresse.

  Merk: - Hvis kun jobbmail oppgis oppgis kan skolen ikke garantere for at viktig informasjon mottas innenfor viktige frister.

  Ved endring av mailadresse må skolen informeres umiddelbart.

  Dersom eleven er under 18 år må foresattes private mailadresse oppgis.

  UTMELING/ UTMELDINGSFRISTER/ UTMELDINGSBEKREFTELSE

 4. Når eleven/foresatte melder seg på til undervisning ved musikkskoleavdelingen binder man seg til undervisning ved skolen for minimum ett semester, eller evt. til 3 betalte prøvetimer. Se pkt. 8 ang.prøvetimer. 
  Viktig: Dersom eleven ønsker å si opp avtalen etter ett semester er utmeldingsfristen 7. desember,gjeldende fra vårsemesterets start i uke 4, og 1. juni, gjeldende fra høstsemesterets start i slutten av august/begynnelsen av september.
  -       Utmeldingen sendes på mail til kontaktoss@maya-kulturskole.no
        Utmeldingen må foretas av foresatte / elev er over 18 år.
  -       MERK: Beskjed om utmelding direkte til læreren, og som ikke blir gjort til skolens administrasjon er ikke gyldige.
  -       MAYA Musikk og Kulturskole vil sende ut en skriftlig bekreftelse på mail om at utmeldingen er mottatt i etterkant av både muntlig og skriftlig avmelding.
  -       Dersom utmeldingsbekreftelse ikke foreligger er utmeldingen ikke mottatt. Vennligst kontakt da skolen og be om å få en utmeldingsbekreftelse.

 5. Dersom en elev av ulike grunner ønsker å slutte i løpet av semesteret, må man allikevel betale for hele semesteret. Etter påmelding/ registrering blir du tildelt en lærer vanligvis i løpet av 0  – 2 uker, når / dersom semesteret / skoleåret har startet.

 6. Undervisningen følger skoleårsruten og finner sted en eller flere ganger pr. uke, etter nærmere avtale med MAYA Musikk & Kulturskoles administrasjon.

 7. Det betales ikke for undervisningstimer som faller på ferier og fridager. Skoleårsruten med oversikt over alle undervisningsuker / ganger i skoleåret, ferier og fridager finner du på skolens nettside.

 8. PRØVETIMER
  For nye elever gis det anledning til 3 prøvetimer. Prøvetimene bookes inn i lokalene og hos tildelt lærer 3 ganger/ uker på rad etter påmeldingen er registrert. Dersom eleven ønsker å ta prøvetimene senere i semesteret må dette søkes om ved påmelding. Vi kan da ikke  garantere at vi har en ledig lærer.  Ved prøvetimer inngår  kr 175,- i  administrasjonsgebyr i tillegg til timepris for de tre prøve timene.  Eleven vil  få trukket fra  prøvetimeadministrasjonsgebyret a kr 100,- på neste faktura dersom eleven fortsetter etter prøvetimene.

  Prøvetimene innbetales forskuddsvis, før første prøvetime.  Faktura og diverse undervisningsinformasjon sendes på mail før undervisningsstart.

  Kvittering for betalte prøvetimer forevises til læreren, på første undervisningstime.

  Etter prøvetimen må skolen informeres om:
  -       eleven ønsker å fortsette undervisning hos lærere eleven har hatt prøvetimer hos.
  -       om det er aktuelt å endre varighet på undervisningstimene til 30, 40 eller 50 pr uke.
  -       om eleven ønsker å bytte lærere eller instrument. Skolens lærere er presentert på vår nettsidewww.maya-kulturskole.no

  Dersom elevene ønsker å fortsette undervisningen etter prøvetimene må skolen informeres om dette umiddelbart etter de tre prøvetimene. Eleven beholder da dagen og tidspunktet for undervisningen hos den samme læreren, dersom  eleven ikke bytter til ny lærer eller annet avtales med læreren/skolen.

  Eleven/ foresatte mottar ny faktura etter prøvetimene for resten av semesteret. Kvittering medtas på første undervisningstime for forevises til læreren.


  8 B: 
  BYTTE LÆRER
  Eleven kan etter de tre første undervisningstimene bytte til en hvilken som helst annen lærer ved MAYA Musikk & Kulturskole, forutsatt at det er andre aktuelle lærere som har ledig kapasitet. MAYA Musikk & Kulturskole må motta søknaden senest 7 dager før du evt. bytter over til en annen lærer. Send inn søknad på mail til kontaktoss@maya-kulturskole.no, og oppgi alternative lærerønsker, så vil vi undersøke om lærerne du oppgir i søknaden har ledig kapasitet. Vennligst spesifiser alle dager og tidspunkter du har muligheter til å komme til undervisning.

 9. Dersom eleven ved semesterstart eller i løpet av semesteret ønsker å endre lengde på undervisningstimene eller endre fra individuell til gruppe / gruppe til individuell undervisning, eller dersom gruppesammensetninger endres ved semesterstart eller i løpet av semesteret fra f.eks gruppe på 3 elever til gruppe på 2 elever må dette avtales på forhånd med MAYA Musikk & Kulturskoles administrasjon og i tillegg avtales med den aktuelle lærer. Eleven/ foresatte vil da motta en tilleggsfaktura, ut fra gjeldende priser for den aktuelle undervisningen.

 10. Ønskes undervisning i ferier og på fridager  avtales dette med administrasjonen ved MAYA Musikk & Kulturskole. Skolen har bl.a sommeråpent i juli, juli og august, og tilbyr undervisning på de fleste instrumenter minimum 6 undervisningsganger i løpet av sommeren, etter nærmere avtale.

 11. Semesterbetalingen regnes ut fra første avtalte undervisningsdato. 
  Eleven betaler for antall avtalte ganger eleven mottar undervisning hvert semester, f.o.m. første avtalte time. Det betales ikke for timer som faller på ferie-og fridager. Semesterprisen vil derfor avhenge av avtalte startdato i skoleåret, undervisningsform (individuell - eller gruppeundervisning) og lengde på undervisningstimen: Se side for priser.

 12. Prøvetimene / semesteret betales forskuddsvis, dersom ikke annet er skriftlig avtalt med skolen.
   Kopi av kvittering for betalte prøvetimer og semesterundervisning må fremvises til læreren før timen begynner, på første undervisningstime, hvis ikke annet er skriftlig avtalt med skolens administrasjon.

 13. Semesteravgiften kan evt. betales i to deler, dersom undervisningen starter fra begynnelsen av semesteret. Dersom det er aktuelt å dele beløpet i to deler må det i så fall på forhånd gjøres en skriftlig avtale med MAYA Musikk & Kulturskoles administrasjon om dette.

 14. Kontrakten inngås mellom MAYA Musikk & Kulturskole og eleven/foresatte, den gjelder ikke for undervisning hos en bestemt lærer. Dersom læreren slutter eller av div. årsaker ikke har mulighet til å undervise ved skolen i løpet av semesteret eller ved nytt semester vil eleven få tildelt en ny lærer ved skolen.

 15. Læreren kan i følge sin avtale med skolen ikke starte sin egen eller andres private virksomhet med elever han/hun har fått tildelt fra skolen, med mindre dette er skriftlig avtalt med MAYA Musikk & Kulturskole.

 16. Dersom eleven sier opp avtalen, og siden gjenopptar undervisning hos læreren eleven har fått tildelt fra MAYA Musikk & Kulturskole, vil avtalen med MAYA Musikk & Kulturskole fortsatt være gyldig.

 17. Alle undervisningstimer skal avtales og betales til skolen. Påmeldinger /registreringer skal ikke gjøres til læreren.

 18. Prisene for undervisningstimene kan ved oppstart av nytt semester/skoleår bli justert opp med opp fra 3 - 8 %.

 19. Elever som uteblir fra antall avtalte og bestilte undervisningstimer får ikke erstattet timen/e eller refundert undervisningstimene.

 20. Dersom lærer blir syk, eller av andre årsaker ikke kan møte til undervisningen, vil det bli satt inn vikar dersom det er mulig, ellers vil timen/e vil bli gitt tilbake av læreren etter nærmere avtale, i løpet av det aktuelle semesteret,  eller senest 10 uker etter semesterslutt.

 21. Innkjøp av noter og undervisningsmateriell
  Ta gjerne med noter hvis du har fra før. Hvis du ikke har noter vil læreren evt. gi opplysninger om innkjøp av noter og undervisningshefter, før eller når du kommer på timen.

 

Kontakt også skolens administrasjon dersom undervisningstimene ved semesterstart eller i løpet av semesteret endres, eller evt. forlenges og ved evt. endringer av dager og tidspunkter for undervisningen, 
ifølge pkt.9 .

Undervisningsrute 17 18

Her er skolens undervisningsrute med undervisningsuker, ferier og fridager gjennom skoleåret.Undervisningsruten finner du også på skolens nettside www.maya-kulturskole.no
Fridagene er merket med rødt.

Ta gjerne kontakt med oss på Tlf. 22611711 (09.00-15.00 mand.-torsd.) eller send mail til kontaktoss@maya-kulturskole.no  hvis dere har spørsmål av noen slag eller vil gi oss tilbakemeldinger. Vi vil gjøre vårt beste for å legge undervisningen best mulig til rette for eleven.

logoMed vennlig hilsen

MAYA Musikk & Kulturskole 

Adm.kontor: | Pb 124 Senter Syd | 1281 OSLO
Telefon: 22 611 711 | ( mand- tors. 09.00 – 15.00 ) 
www.maya.kulturskole.no

Følg oss gjerne på facebook å motta viktig og nyttig informasjon og info om  viktige ting som foregår ved skolen gjennom skoleåret. 
https://www.facebook.com/mayakulturskole