Undervisningsreglement for sang- og instrumentundervisning

Her er skolens undervisningsrute med undervisningsuker, ferier og fridager gjennom skoleåret.
Fridagene er merket med rødt.

Høst og vårsemesterundervisning

gjelder ikke for sommerskolen.

Standard undervisningsreglementet for sang og instrumentundervisning er gjeldende for prøvetimer og semesterundervisningen.

MAYA Musikk & Kulturskole har kontinuerlig opptak av elever gjennom hele skoleåret. Hovedopptaket til musikkskoleavdelingen skjer i august/september for høstsemesteret og i desember/ januar for vårsemesteret.  

 1. Påmeldingen er bindende. Etter påmelding/ registrering blir eleven tildelt en lærer vanligvis i løpet av 0  – 2 uker, dersom semesteret / skoleåret har startet. Vennligst kontakt oss dersom du ikke har blitt kontaktet av lærer innen 2 uker etter påmelding.
 2. Skolen tilbyr individuell undervisning a 30, 40 eller 50 min. pr time. Det tilbys også gruppeundervisning, forutsatt at flere elever som kjenner hverandre melder seg på sammen til undervisningen og passer sammen m.h.t. alder og nivå.Vennligst oppgi ved registrering/påmeldingsskjema dager, tidspunkt og undervisningssteder som kan være aktuelle, og spesifiser dersom det er dager og tidspunkt som ikke passer for undervisningen. Oppgi også ønsket lengde på undervisningstimene. 
 3. Mailadresse
  Alle viktige beskjeder, faktura og div. informasjon gjennom skoleåret sendes ut via e post.
  Vennligst oppgi privat mailadresse. Hvis kun jobbmail oppgis oppgis kan skolen ikke garantere for at viktig informasjon mottas innenfor viktige frister.Ved endring av mailadresse må skolen informeres umiddelbart.
  Dersom eleven er under 18 år må foresattes private mailadresse oppgis.
 4. PRØVETIMER.
  Ny elever gis det anledning til 3 uforpliktende prøvetimer. Timene må tas tre uker på rad.
  Påmelding til prøvetimene er bindende.  Skolen tegner kontrakter med lokalet og lærer når eleven har mottatt påmeldingsbekreftelse.
  Det betales vanlig timepris for prøvetimene.Prøvetimene innbetales forskuddsvis, før første prøvetime. Kvittering for må medtas og forevises til læreren på første undervisningstime.
  Faktura for prøvetimene og div. undervisningsinformasjon sendes på mail før undervisningsstart.

  Etter prøvetimen tar vi kontakt med eleven/foresatte for å spørre om:
  –       eleven ønsker å fortsette å ta undervisningstimer resten av semesteret.
  –       om det er aktuelt å endre varighet på undervisningstimene til 30, 40 eller 50 pr uke.
  –       om eleven ønsker å bytte lærere eller instrument.

  Vi sender ut ny faktura på mail etter prøvetimene for resten av semesteret, dersom eleven ønsker å fortsette undervisningen etter prøvetimene. Kvittering medtas på første undervisningstime og forevises til læreren.

 5. UTMELING/ UTMELDINGSFRISTER/ UTMELDINGSBEKREFTELSE
  Når eleven/foresatte melder seg på til undervisning ved musikkskoleavdelingen binder man seg til 3 uforpliktende prøvetimer. Etter prøvetimene er bindingstiden ut det aktuelle semesteret. Viktig: Dersom eleven ønsker å si opp avtalen etter ett semester er utmeldingsfristen 7. desember, gjeldende fra vårsemesterets start i uke 4,
  og 1. juni, gjeldende fra høstsemesterets start i slutten av august/begynnelsen av september.-Utmeldingen sendes på mail til kontaktoss@maya-kulturskole.no

  -Utmeldingen må foretas av foresatte / elev er over 18 år.
  MERK: Beskjed om utmelding direkte til læreren, og som ikke blir gjort til skolens administrasjon er ikke gyldige.

  MAYA Musikk og Kulturskole vil sende ut en skriftlig bekreftelse på mail om at utmeldingen er mottatt i etterkant av både muntlig og skriftlig avmelding.

  Dersom utmeldingsbekreftelse ikke foreligger er utmeldingen ikke mottatt. Vennligst kontakt da skolen og be om å få en utmeldingsbekreftelse.

 6. Dersom en elev av ulike grunner ønsker å slutte i løpet av semesteret, må man allikevel betale for hele semesteret.
 7. Undervisningen følger skoleårsruten og finner sted en eller flere ganger pr. uke, etter nærmere avtale med MAYA Musikk & Kulturskoles administrasjon.Det betales ikke for undervisningstimer som faller på ferier og fridager. Skoleårsruten med oversikt over alle undervisningsuker / ganger i skoleåret, ferier og fridager finner du på skolens nettside.
 8. BYTTE LÆRER
  Eleven kan etter prøvetimene bytte til en annen lærer ved MAYA Musikk & Kulturskole, forutsatt at det er andre aktuelle lærere som har ledig kapasitetVennligst kontakt oss og spesifiser lærerønske og alle dager og tidspunkter du har muligheter til å komme til undervisning.  Skolens lærere er presentert på vår nettside.
 9. ENDRING AV LENGDE PÅ UNDERVISNINGSTIMENE
  Dersom eleven ved semesterstart eller i løpet av semesteret ønsker å utvide lengden på undervisningstimene, eller endre fra individuell til gruppe / gruppe til individuell undervisning, eller dersom gruppesammensetninger endres ved semesterstart eller i løpet av semesteret fra f.eks gruppe på 3 elever til gruppe på 2 elever må dette avtales på forhånd med MAYA Musikk & Kulturskoles administrasjon og avtales med den aktuelle lærer. Eleven/ foresatte vil da motta en tilleggsfaktura, ut fra gjeldende priser for den aktuelle undervisningen.
 10. UNDERVISNINGSLOKALE
  Vi tilbyr undervisning i både privat og i offentlige lokaler i Oslo og Akershus. Undervisningen kan bli flyttet til et nærliggende lokale dersom det annonserte lokalet av diverse årsaker ikke har mulighet til å leie ut.

 11. UNDERVISNING I FERIER OG OM SOMMEREN
   Vi tilbyr undervisning også i ferier og på fridager, utenom de vanlige avtalte undervisningstimene.Skolen har også sommeråpent i juli, juli og august, og tilbyr undervisning på de fleste instrumenter minimum 6 undervisningsganger i løpet av sommeren, etter nærmere avtale.

  Se nærmere informasjon om sommerskolen på vår nettside

 12. Semesterbetalingen regnes ut fra første avtalte undervisningsdato. Eleven betaler for antall avtalte ganger eleven mottar undervisning hvert semester, f.o.m. første avtalte time, i følge skolens undervisningsrute/kalender for det aktuelle semesteret. Det betales ikke for timer som faller på ferie-og fridager. Semesterprisen vil derfor avhenge av avtalte startdato i skoleåret, undervisningsform (individuell – eller gruppeundervisning) og lengde på undervisningstimen: Se side for priser.
 13. Prøvetimene og semesteret betales forskuddsvis, dersom ikke annet er avtalt med skolen. Kopi av kvittering for betalte prøvetimer og semesterundervisning må fremvises til læreren før timen begynner, på første undervisningstime, hvis ikke annet er skriftlig avtalt med skolens administrasjon.

 14. Semesteravgiften kan evt. betales i to eller tre deler. Dersom det er aktuelt for deg å dele opp betalingen kan du kontakte oss på mail eller telefon. Du vil da motta en skriftlig betalingsavtale på mail.

 15. Kontrakten inngås mellom MAYA Musikk & Kulturskole og eleven/foresatte. Kontrakten gjelder ikke for undervisning hos en bestemt lærer. Dersom læreren slutter eller av div. årsaker ikke har mulighet til å undervise ved skolen i løpet av semesteret eller ved nytt semester vil eleven få tildelt en ny lærer ved skolen.
 16. a.: Læreren kan ifølge sin avtale med skolen ikke starte sin egen eller andres private virksomhet med elever han/hun har fått tildelt fra skolen, med mindre dette er skriftlig avtalt med MAYA Musikk & Kulturskole.b.Dersom eleven sier opp avtalen, og siden gjenopptar undervisning hos læreren eleven har fått tildelt fra MAYA Musikk & Kulturskole, vil avtalen med MAYA Musikk & Kulturskole fortsatt være gyldig.
 17. Påmeldinger /registreringer gjøres til skolen. Undervisningstimene avtales og betales til MAYA Musikk & Kulturskole
 18. Prisene for undervisningstimene kan ved oppstart av nytt semester/skoleår bli justert opp med opp fra 3 – 7 %.
 19. Elever som uteblir fra avtalte og bestilte undervisningstimer får ikke erstattet timen/e eller refundert undervisningstimene.
 20. Dersom lærer blir syk, eller av andre årsaker ikke kan møte til undervisningen vil det bli satt inn vikar, dersom det er mulig. Ellers vil timen/e vil bli gitt tilbake av læreren etter nærmere avtale, i løpet av det aktuelle semesteret, eller senest 10 uker etter semesterslutt.
 21. Innkjøp av noter og undervisningsmateriell
  Ta gjerne med noter hvis du har fra før. Hvis du ikke har noter vil læreren evt. gi opplysninger om innkjøp av noter og undervisningshefter, før eller når du kommer på timen.
  Vi ønsker lykke til med undervisningen!

  Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på. Vi vil gjøre vårt beste for å legge undervisningen best mulig til rette for eleven.
  Vi nås på Tlf 22611711 mandag – fredag fra 09.30 – 17.00 Vi kan også kontaktes  på mail:
  kontaktoss@maya-kulturskkole.no